Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Event Rental.
Event Rental: gevestigd te Oegstgeest onder KvK nr. 27300649
Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Opdrachtgever A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Opdrachtgever B) welke tot Event Rental in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Event Rental gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
Overeenkomst(en): de tussen Event Rental en opdrachtgever aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Event Rental (en/of opdrachtgever).
Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Event Rental aan een potentiële Opdrachtgever tot het doen van een Aanbod.
Aanbod: de door een opdrachtgever aan Event Rental gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Event Rental aan de opdrachtgever.
Huurcontract: de ter bedrijf van Event Rental afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe verhuur.
Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Event Rental verschuldigd is.
Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programma- tuur, technische informatie en dergelijke.
Gebrek(en): een aan Event Rental toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Event Rental en opdrachtgever, die zien op het door het Event Rental verstrekken van producten en/of het verrichten van diensten.
2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Andere of afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Event Rental zijn aanvaard. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten met Event Rental.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Opdrachtgever en Event Rental treden dan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. Event Rental heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van schriftelijke of digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
5. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te accepteren. Indien Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert dient hij dat binnen 30 dagen schriftelijk aan Event Rental mede te delen. In dat geval hebben Event Rental en Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen door deze te ontbinden. Ontbinding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de in de tweede zin van dit lid bedoelde mededeling.

3. Offertes
1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Event Rental op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2. Een Offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3. Door Event Rental verstrekte Gegevens blijven eigendom van Event Rental, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Event Rental niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Event Rental worden geretourneerd. Event Rental behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
4. De door Event Rental verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Wanneer Event Rental een product en/of dienst aanbiedt door middel van een Offerte is deze vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Na acceptatie van de Offerte ontstaat een Overeenkomst tussen Event Rental en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. Een aan Event Rental gericht verzoek of verstrekte opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke Overeenkomst en bevat het gebruiksdoel waarvoor het product wordt verstrekt en/of de dienst wordt verricht.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten Overeenkomst met Event Rental te ontbinden indien Event Rental de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Event Rental gedaan aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door Opdrachtgever gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van Event Rental geldt niet als verworpen indien Event Rental de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Opdrachtgever consument is.
4. Het verstrekken van producten en/of het verrichten van diensten geschiedt op de wijze zoals overeengekomen met Opdrachtgever.
5. Alle door Event Rental genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij de opdrachtverstrekking aan Event Rental bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Event Rental niet in verzuim. Event Rental zal, bij afwijking van de genoemde (leverings)termijnen, overleg plegen met Opdrachtgever .
6. Het door Event Rental verstrekte product en/of de door Event Rental verrichte dienst geldt als door Opdrachtgever aanvaard, tenzij deze binnen tien werkdagen na de verstrekking of uitvoering schriftelijk bij Event Rental heeft gereclameerd, dan wel binnen tien werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Indien een gebrek aan Event Rental is toe te rekenen is Event Rental slechts gehouden tot het onverwijld op zijn kosten ter beschikking stellen van een niet-gebrekkige versie van het product en/of dienst.
7. Opdrachtgever stemt ermee in dat Event Rental digitaal met hem en met derden communiceert.

5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Event Rental zal de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Event Rental staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2. Event Rental heeft het recht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door door hem aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Event Rental is gehouden om alle gegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan Event Rental zijn bekend gemaakt, tenzij Event Rental bij of krachtens wettelijk voorschrift verplicht is tot informatieverstrekking.
4. Bij de overeengekomen dienstverlening kan Event Rental, naast zijn eigen gegevens, ook gegevens van derden gebruiken voor het beoogde resultaat. De verschillende gegevens kunnen variëren in betrouwbaarheid. Event Rental zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf informeren over de mate van betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens.
5. Zonder toestemming van Event Rental mogen de diensten niet door Opdrachtgever voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verricht.
6. Event Rental behoudt het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij géén vertrouwelijke informatie ter kennis van derden buiten Event Rental wordt gebracht.
7. Event Rental is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever zal Event Rental vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

6. Annulering van de overeenkomst
Bij annuleren van (een deel van) een tot stand gekomen overeenkomst, is Opdrachtgever aan Event Rental de navolgende vergoeding verschuldigd:

  • 25% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 11 tot 14 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
  • 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 6 tot 10 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
  • 75% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 2 tot 5 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
  • 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd 1 dag van te voren of op de dag van de overeengekomen periode.

7. Tarieven en betaling
1. Door Event Rental berekende tarieven zijn steeds in euro’s en exclusief btw.
2. Betaling van producten en/of diensten vindt plaats overeenkomstig de door Event Rental aangegeven wijze en binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vertragingsrente gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen Event Rental en Opdrachtgever geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Opdrachtgever is dan tevens gehouden tot volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en (indien een gerechtelijke- of arbitrageprocedure wordt gevoerd en een rechterlijke- of arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld) gerechtelijke of arbitrale kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van het openstaande bedrag.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Indien de opdracht aan Event Rental door meer dan één Opdrachtgever is gegeven, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met Event Rental gesloten Overeenkomst.
6. Door Event Rental kan worden verlangd dat, ten genoegen van Event Rental, zekerheid wordt gesteld voor betaling.

8. Huurperiode
1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
– Indien is bedongen dat Opdrachtgever het gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het gehuurde door Event Rental aan Opdrachtgever wordt overhandigd;
– Indien is bedongen dat Event Rental de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Event Rental het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
2. De huurperiode eindigt:
– Door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde aan het einde van de huurtermijn terug te bezorgen bij Event Rental. Voor iedere dag dat Opdrachtgever nalaat het gehuurde bij Event Rental terug te bezorgen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over die dag verschuldigde bedrag aan huur. Een gedeelte van een dag geldt hierbij als een volle dag;
– Op het moment dat Event Rental het gehuurde op verzoek van Opdrachtgever op de afgesproken locatie retour haalt en in ontvangst heeft genomen.

9. Aflevering en risico
1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Event Rental in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Event Rental niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Opdrachtgever echter gerechtigd om Event Rental per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Event Rental.
3. Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 1 overeengekomen of volgens artikel 2 gestelde) fatale termijn is de Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Event Rental is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
4. Event Rental is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Opdrachtgever overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Event Rental bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
5. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Opdrachtgever:
– bij levering af bedrijf van Event Rental: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
– bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
6. Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Event Rental bezorgt uitsluitend op de begane grond.
7. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Event Rental het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Opdrachtgever zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Event Rental kan, na overleg met de Opdrachtgever, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Opdrachtgever uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

10. Retournering en risico
1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Event Rental in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Event Rental niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
2. Slechts na overschrijding van de fatale termijn is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Event Rental is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
3. Aflevering en ophalen van het gehuurde op locatie van Opdrachtgever dient – tenzij partijen anders zijn overeengekomen – plaats te vinden op de begane grond direct achter de eerste drempel of toegang van de locatie op een vrije laad respectievelijk loslocatie, zonder trappen of obstakels. Opdrachtgever staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken data voor levering en retour goed bereikbaar is voor Event Rental en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen of retour geven van het gehuurde. De Opdrachtgever ontvangt bij levering de pakbon, controleert de geleverde materialen en tekent voor ontvangst en acceptatie van alle gehuurde en ingezette materialen. Indien bij de levering niemand aanwezig is, heeft Event Rental het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Opdrachtgever zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Alle ingezette materialen (emballage) blijven op de locatie gedurende de huurperiode. Bij retour van alle gehuurde en ingezette materialen controleert de chauffeur op locatie eventuele gebreken, manco en schade. Deze controle wordt volledig en bindend na tweede controle in het magazijn van Event Rental. Indien op locatie door chauffeur of medewerker gebreken, manco of schade wordt geconstateerd dan informeert de chauffeur of medewerker de Opdrachtgever hierover en wordt dit vastgelegd.
4. De aflever- c.q. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten). Dit geldt tevens voor de toegang tot de laad/los locatie. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid voor alle transportmiddelen van Event Rental, dat wil zeggen een vrije doorgang voor deze transportmiddelen van 4 meter breed en 4 meter hoog. Indien bij levering of retour blijkt dat de locatie niet of slecht bereikbaar is, zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever. De afstand tussen de aflever- of ophaallocatie en het transportmiddel mag maximaal 15 meter bedragen en dient verhard en begaanbaar te zijn voor rolcontainers en mobiele apparatuur.
5. Indien de zaken op een andere plaats dan op de begane grond direct achter de eerste drempel resp. na betreding van de eerste toegang geleverd of opgehaald dienen te worden, dan komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Opdrachtgever. Voor extra werkzaamheden gerelateerd aan de levering en retour op locatie worden extra vergoedingen per uur berekend voor deze extra werkzaamheden, bijvoorbeeld op een andere verdieping. Dit kan op verzoek in de offerte worden opgenomen of op nacalculatie als dit eerder niet bekend is en/of op locatie wordt verzocht door de Opdrachtgever.
6. Bij het ophalen van het gehuurde, dient het gehuurde op het afgesproken tijdstip en op de juiste wijze klaar te staan voor transport.
7. Het bezorgen van het gehuurde wordt gepland tussen 08.00 en 18.00 uur, tenzij vooraf met Event Rental andere aflever- of retourtijden zijn overeengekomen. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen of tijdvakken.
8. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er gedurende het (op)levermoment iemand aanwezig is voor teruggeven van het gehuurde. Indien bij de levering en/of het afhalen niemand aanwezig is, kan Event Rental het gehuurde toch leveren en/of terugnemen, doch indien er een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Opdrachtgever is achtergelaten, rust op Opdrachtgever uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent. De Opdrachtgever dient bij ontvangst name het gehuurde te controleren op eventuele manco’s en/of gebreken. Indien deze door de Opdrachtgever worden geconstateerd, dan dient dit terstond aan Event Rental te worden gemeld. Indien dit niet, niet tijdig of na ingebruikname gebeurd, dan wordt geacht dat Opdrachtgever het gehuurde in de goede en volledige staat van onderhoud heeft ontvangen. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.
9. Indien Event Rental bij het leveren en/of ophalen van het gehuurde moet wachten of werkzaamheden moet verrichten die niet bij het directe bezorgen en/of ophalen horen, zullen deze worden doorberekend tegen een tarief per uur, waarbij een gedeelte van een uur als vol uur wordt berekend.
10. Na teruggave van het gehuurde aan Event Rental, vindt in het magazijn van Event Rental een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van het gehuurde door de chauffeur van Event Rental is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als Opdrachtgever bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst aan te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor Opdrachtgever ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan Opdrachtgever doorbelast. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door Event Rental bindend.

11. Waarborgsom
1. Aan Opdrachtgever kan te allen tijde gevraagd worden een waarborgsom te verstrekken voor het gehuurde. Klant zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen waarborgsom verstrekt, is Event Rental gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Event Rental.
2. Bij het einde van de Overeenkomst heeft de Event Rental het recht om door de Klant verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Event Rental is geen rente over de waarborgsom aan Opdrachtgever verschuldigd.

12. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Bij het door Opdrachtgever zelf afhalen van het gehuurde, kan Event Rental Opdrachtgever verplichten tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en/of een recente inschrijving van de KvK.
2. Opdrachtgever dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Event Rental te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. Opdrachtgever dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen kan Event Rental extra kosten, in ieder geval bestaande uit de arbeidskosten vermenigvuldigd met de geldende arbeidsurenvergoeding en/of afwaskosten, door niet/onvoldoende sorteren en/of reinigen in rekening brengen.
3. Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, bewaking en toezicht enz., van het gehuurde.
4. Het huren van zaken van Event Rental wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door Opdrachtgever buiten de landsgrenzen is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Event Rental.
5. Gedurende de gehele huurperiode dient Opdrachtgever het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Alle lasten, belasting, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief administratiekosten, eventuele demontage- en montagekosten) aan Event Rental dienen te vergoeden. Opdrachtgever dient gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening van Opdrachtgever. Voor zoekgeraakte zaken, die later toch nog door Opdrachtgever gevonden en teruggebracht worden, betaalt Opdrachtgever de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
7. De vervangingswaarde wordt uitsluitend door Event Rental vastgesteld. De mancoprijs/vervangingswaarde wordt in rekening gebracht voor het gehuurde en materialen die vermist of onherstelbaar zijn geraakt. De oorspronkelijke cataloguswaarde wordt gehanteerd voor al het gehuurde en ingezette materialen.

13. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Event Rental, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Opdrachtgever blijft.
2. De Opdrachtgever is, behoudens Schriftelijke toestemming van Event Rental, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
3. De Opdrachtgever zal Event Rental onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Event Rental hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Opdrachtgever aan Event Rental op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Event Rental.
5. Indien er goede grond bestaat dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek van Event Rental terstond genoegzame en in de door Event Rental gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Event Rental gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
6. Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Opdrachtgever per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Opdrachtgever verlenging van de
Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
7. Indien de Opdrachtgever een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Event Rental de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Event Rental op schadevergoeding.
8. De waarborgsom mag door de Opdrachtgever niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Event Rental echter het recht om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

14. Overmacht
1. Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Event Rental in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van Event Rental opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Onder overmacht wordt hier verstaan elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Event Rental te wijten omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Event Rental kan worden verlangd zoals, doch niet beperkt tot aanslag, mobilisatie, oproer, brand, watersnood, storm, vorst, bliksem, stroomuitval, arbeidsgeschil, staking (zowel aan de zijde van Event Rental als bij haar Event Rental), vertragingen in de aanvoer, het – door welke oorzaak dan ook – niet ter beschikking zijn van de verkochte zaken, transportonmogelijkheden, nalatigheid van hulppersonen, gebreken in transportmiddelen, inbeslagname van zaken en handelsblokkade.
3. Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van overmacht voor een periode van meer dan één (1) maand, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat daarvoor enige rechtelijke tussenkomst vereist is.
4. In het geval van overmacht is Event Rental nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden.
5. Indien Event Rental bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde ofwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
6. Event Rental houdt zich het recht voor om in geval van overmacht, bestelde zaken te vervangen door gelijksoortige zaken.

15. Aansprakelijkheid Event Rental
1. De aansprakelijkheid van Event Rental is uitdrukkelijk beperkt tot directe beschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Opdrachtgever, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde materialen of door opzet of grove schuld van Event Rental. Tevens is de aansprakelijkheid van Event Rental beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van Event Rental kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huur- termijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
3. Opdrachtgever zal Event Rental vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde materialen.
4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

16. Rechtskeuze en forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Event Rental gesloten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of deze Verhuurvoorwaarden, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.